10. Baji

9. Akashi

8. Keizo

7. Hitto

6. Wakasa

5. Draken

4. Terano

3. Kawaragi

2. Izana

1. Mikey