9. Shinobu Kocho

8. Tengen Uzui

7. Mitsuri Kanroj

6. Gyojuro Rengoku

5. Giyuu Tomioka

4. Obani Iguro

3. Muichiro Tokito

2. Sanemi Shinazugawa 

1. Gyomei